... wille os manslj mit vasteloavend noe estebleef nit mie vroage

- wat noe precies de bedoeling is, of

- wie laat vier heem kmme, of

- woe de kiessjaaf lig, of

- wat vier hj ete, en

och ging anger sjtm vroage mie sjtelle !